Nejprodávanější produkty

Obchodní podmínky

 1. Obecné ustanovení

  a) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje. Tyto podmínky platí pro všechny budoucí obchodní vztahy mezi Ján Kundrík-Recid a kupujícím. Všeobecné obchodní podmínky jsou stejně nedílnou součástí první objednávky kupujícího, kde kupující stvrzuje svým podpisem, že mu tyto byly poskytnuty a stávají se tak pro něj závaznými pro veškeré další obchodní vztahy.


  b) Úprava těchto všeobecných obchodních podmínek dle specifických požadavků kupujícího je po vzájemné dohodě možná. V případě, že dojde ke změně některých bodů těchto všeobecných obchodních podmínek, není tímto dotčena platnost ostatních
  neměnného bodů těchto všeobecných obchodních podmínek.


  c) Všechny ostatní situace, které tyto všeobecné obchodní podmínky neupravují se řídí zák. č. 513/1991 Sb. Obch.z., v platném znění a předpisy a vyhláškami souvisejícími.


  d) Kupující při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu informace o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, kopie registrace DIČ) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

 1. objednávka

  a) Zboží je možné objednat následujícími způsoby: e-mailem nebo osobně.

  b) Nezbytnými náležitostmi každé objednávky jsou:
  * Název odběratele a zákaznické číslo, pokud jej má,
  * Adresa pro doručení faktury a adresa pro doručení zboží,
  * IČO, DIČ, číslo účtu a bankovní spojení,
  * Datum vystavení objednávky,
  * Jméno a podpis oprávněného pracovníka, jeho kontaktní údaje, razítko společnosti,
  * Objednávkové číslo, příp. úplný popis zboží a počet objednaných kusů,
  * Jednoznačný údaj o způsobu odběru zboží (poštou, dopravní společností, dobírkou, osobně) a konkrétní termín dodání zboží.

  c) V případě první objednávky vyžaduje Prodávající předložení výpisu z obchodního rejstříku a kopie živnostenského listu.

 2. cena

  a) Ceny zboží jsou dány ceníkem prodávajícího vydaným pro dané období do doby jeho aktualizace. Ceny nejprodávanějších položek jsou aktualizovány dle potřeby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen u jednotlivých položek bez ukončení platnosti aktuálního ceníku.
   
  b / Všechny ceny, pokud není stanoveno jinak, jsou uvedeny bez DPH. DPH bude ke všem částkám připočtena v zákonem stanovené výši.

  c) V uvedené ceně, pokud není stanoveno jinak, nejsou obsaženy náklady na dopravu, na přepravní balení, na pojištění v době přepravy, poštovné ani jiné položky související jakkoli se specifiky, které si kupující vyžádá. Tyto položky budou k uvedené ceně
  připočteno podle obecně platných sazebníků firmy Ján Kundrík-ReCid nebo třetích osob, které se podílejí na splnění vyžádaných specifik.

  d) Závaznou cenou je cena, uvedená v platném ceníku prodávajícího a která je uvedena na faktuře, nebo výdajovém doklade. V případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky s informací, že zboží není v době objednání skladem, bude zboží vyúčtováno dle aktuálních cen platných ke dni odběru zboží kupujícím.

  e) Všechny ceny jsou uvedeny v Kč.                                                                                 
  f) Firma Ján Kundrík-recid si vyhrazuje právo na změnu cen oproti aktuálnímu ceníku a stejně změnu cen oproti aktuálnímu ceníku v závislosti na změně kurzu deviz.

 1. Dodací podmínky

  a) Dodací podmínky a lhůty musí být v případě, že si kupující nepřebírá zboží okamžitě a osobně, stanoveny písemně.

  b) Za nesplnění dodacích lhůt nebudou považovány ty případy, kdy není možné uskutečnit dodání z důvodů nepřekonatelné překážky, tj. živelné pohromy, stávky a jiné nepředvídatelné skutečnosti.

  c) Částečné splnění dodávky je možné. U dodacích listů platí každá dodávka jako samostatná služba. Pokud by dodávka nebyla provedena ani do dvojnásobku dodací
  lhůty (tj. do 60-ti dnů od řádného uhrazení ceny zboží), má kupující nárok odstoupit od plnění ze strany firmy Ján Kundrík-ReCid a má nárok na vrácení již uhrazených částek v plné výši. Pokud by kupující trval i po této lhůtě k dodání objednaného zboží je třeba uzavřít novou kupní smlouvu.

  d) Firma Ján Kundrík-ReCid neručí za škody na zboží, které vzniknou v době přepravy zboží ze skladu firmy Ján Kundrík-ReCid ke kupujícímu, pokud tuto dopravu nezajišťuje firma Ján Kundrík-ReCid vlastními prostředky.

  e) Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady množství a druhu dodaných produktů je kupující povinen bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky zprávu o vadách dodávky. Vyměněné zboží bude zasláno kupujícímu zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od kupujícího.

 1. přeprava zboží

  Kupující může odebrat zboží od firmy Ján KundríkReCid následujícími způsoby:

  a) Osobní odběr je možné realizovat v sídle firmy Ján Kundrík-ReCid, Mukačevská 2, Prešov 080 01

  b) Formy: pošta, případně spediční přeprava dle dohody. Pokud firma nemůže vykrýt objednávku v plném rozsahu z důvodu nedostatku zboží na skladě, účtuje si manipulační poplatek jen při odesílání první části zásilky.


  c) Při zasílání poštou, účtuje prodávající poštovné  56Kč.                                                                                                                                            při jednorázovém odberu nad 1400Kč je poštovné zdarma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            d) Při zasílání spediční firmou, účtuje prodávající poštovné  196Kč.                                                                                                                           při jednorázovém odberu nad 1428Kč je poštovné 84Kč.                                                                                                                                          při jednorázovém odberu nad 1960Kč je poštovné zdarma.                    
   

  6. vlastnická práva

  a) Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny (dále zboží ve fázi až do zaplacení kupní ceny označovaný jako "zboží s výhradou"). Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny včas a řádně nesmí s nezaplaceným zbožím nijak právně disponovat, tj. hlavně ho převádět na třetí osoby, nebo jej jakkoliv právně zatěžovat (tj. zejména ke zboží zřizovat zástavní nebo obdobné právo) ani zboží zpracovávat.

  b) V případě, že nedojde k řádnému uhrazení pohledávek souvisejících s již vydaným zbožím, je kupující povinen firmě Ján Kundrík-ReCid vydat zpět toto jemu poskytnutý zboží s výhradou "a to na vlastní náklady.

 1. platební podmínky

  a) Platby kupujících za zboží a služby firmy Ján Kundrík-ReCid probíhají jako:
  * Platby předem
  * Platby v hotovosti (včetně platby na dobírku přepravní službě)
  * Platby na základě faktury s danou dobou splatnosti po dohodě

  b) Pokud není stanoveno v individuální smlouvě, nebo dodatku k těmto všeobecným obchodním podmínkám jinak, je splatnost vystavených daňových dokladů (faktur) sedmidenní.

  c) Platba se považuje za provedenou, v případě připsání příslušné částky na bankovní konto firmy Ján Kundrík-recid v případě proplacení případně vystaveného šeku, nebo v případě vyplacení částky dodavateli v hotovosti.

  d) Pokud nebude platba řádně převedena do konce dne, který byl označen jako den splatnosti, firma Ján Kundrík-ReCid si vyhrazuje právo na zvýšení dlužné částky o úrok z prodlení ve výši 0,07% z dlužné částky za každý započatý den, následující po dni splatnosti.


  e) Veškeré platby kupujícího budou zásadně připisovány na případné nejstarší pohledávky, které ještě nebyly řádně uhrazeny, a to i v případě, že kupující uskutečňuje tuto platbu za odlišným účelem.


  g) Ján Kundrík-ReCid může kupujícího, který se nachází v platebním prodlení, vyloučit z dalších dodávek a subdodávek dříve již dohodnutých.

 1. Záruka


  a) Ján Kundrík-ReCid poskytuje na prodané zboží záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje tohoto zboží. Jiná záruční doba je možná pouze pokud byla výslovně sjednána v kupní smlouvě.

  b) Záruka bude realizována formou bezplatné výměny. Termín této výměny je smluvní. Pokud není Ján Kundrík-recid schopna poskytnout kupujícímu za
  zboží uznán jako vadný nový, vzniká kupujícímu nárok na vrácení plné kupní ceny tohoto zboží, kterou uhradil.

  c) Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona, musí kupující uplatnit nejpozději do konce zákonné odpovědnosti, a v případě reklamace vad zboží, za jehož kvalitu převzal prodávající záruku, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

  9. dodatky

  a) Pokud by měla být vyslovena neplatnost některých ustanovení tohoto dokumentu, nebo pokud by měla být nahrazena,
  nebo doplněna novými ustanoveními, není tím dotčena platnost těchto všeobecných obchodních podmínek. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou účinné pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami.

  b ) Všeobecné obchodní podmínky mají přednost před jinými obchodními podmínkami , zvláště pak jakýmikoli obchodními podmínkami kupujícího . Jiné obchodní podmínky než tyto nemohou být na obchodní vztah , který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami použity, a to ani v případě , že proti nim firma Ján Kundrík - ReCid výslovně nic
  neodmítla .


  d) Všechna ustanovení tohoto dokumentu se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění a předpisy souvisejícími.