Nejprodávanější produkty

Reklamační řád firmy Ján Kundrík - ReCid1. obecně ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím . Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákony - obecné ustanovení a zák . č . 634/1992 Sb . , O ochraně spotřebitele , v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodě na adrese www.cipy.cz

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží .

 

     2. převzetí zboží

 Převzetím zboží od Prodávajícího souhlasí Kupující s níže uvedeným řádem . V případě , že zboží není odebráno osobně , rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci .

Jako doklad o záruce ( záruční list ) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad ( faktura - dále jen záruční list ) s uvedenými všemi údaji pro uplatnění záruky ( název zboží , délka záruky , cena , množství , sériové číslo ... ) .

 Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout . V případě , že spatří na zboží vady , je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu .

 V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce , je Kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží . Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží , je Kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce ( poštovního doručovatele ) a převzetí odmítnout . V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude Kupujícímu zaslán výrobek nový , a to bezplatně .

 Podpisem přepravního listu Kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje , že dodané zboží je nepoškozené . Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel . Výjimku tvoří mechanické poškození zboží , které při převzetí a prohlédnutí zásilky nebylo zjevné . V takovém případě je Kupující povinen uplatnit reklamaci do 3 dnů od převzetí zboží .

 
     3.Záručná doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím , tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu ( faktuře ) . Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců . Výjimku může tvořit zboží prodáno se slevou ( zboží poškozené , použité, nekompletní atd.).

 
     4.Záručné podmínky

Před prvním použitím zboží je Kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky .

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v těchto případech:

- Běžné opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním ,

- Neodborný či neoprávněný zásah do zboží ,

- Úmyslné , či nedbalostní mechanické poškození zboží ,

- Zanedbání péče o zboží , vniknutí cizích látek (prach , voda , atd.). ,

- Použití zboží v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem ,

- Poškození zboží způsobené vyšší mocí ( živelnými či jinými přírodními faktory ) ,

- Poškození zboží použitím nevhodných doplňků k tomuto zboží ,

     5.Vybavenie reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce , u kterého bylo zboží zakoupeno .

 
Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou ( spediční společností , poštou apod.). Na vlastní náklady .

 V případě neoprávněné reklamace bude Kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko Kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu , pokud nebude dohodnuto jinak.

 Reklamace , včetně odstranění vady , musí být vyřízena bez zbytečného odkladu , nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě . Po uplynutí lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva , jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou .

 Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží :

- Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; pokud není možně vyřídit oprávněnou reklamaci ihned , přijme reklamované zboží do reklamačního řízení

- Odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí Kupujícímu ,

- Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení a na základě jeho výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno Kupujícímu

Pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje se výměna věci , má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit .

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí
prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem ( prostředky komunikace na dálku nebo písemně ) . Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou , bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího .