Najpredávanješie produkty

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenie

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti predaja. Tieto podmienky platia pre všetky budúce obchodné vzťahy medzi Ján Kundrík-ReCiD  a kupujúcim. Všeobecné obchodné podmienky sú rovnako neoddeliteľnou súčasťou prvej objednávky kupujúceho, kde kupujúci potvrdzuje svojím podpisom, že mu tieto boli poskytnuté a stávajú sa tak pre neho záväznými pre všetky ďalšie obchodné vzťahy.


b) Úprava týchto všeobecných obchodných podmienok podľa špecifických požiadaviek kupujúceho je po vzájomnej dohode možná. V prípade, že dôjde k pozmeneniu niektorých bodov týchto všeobecných obchodných podmienok, nie je týmto dotknutá platnosť ostatných nepozmenených bodov týchto všeobecných obchodných podmienok.


c) Všetky ostatné situácie, ktoré tieto všeobecné obchodné podmienky neupravujú sa riadia zák. č. 513/1991 Zb. Obch.Z., v platnom znení  a predpismi a vyhláškami súvisiacimi.


d) Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov predkladá predávajúcemu informácie o svojom podnikateľskom oprávnení a o svojej právnej subjektivite (výpis z obchodného registra, kópia živnostenského listu, kópia registrácie IČ pre DPH) a je povinný tieto údaje priebežne aktualizovať.
 

  
2. Objednávka

a) Tovar je možné objednať týmito spôsobmi: e-mailom alebo osobne.

b) Nevyhnutnými náležitosťami každej objednávky sú:
* názov odberateľa a zákaznícke číslo, ak ho má,
* adresa pre doručenie faktúry a adresa pre doručenie tovaru,
* IČO, IČ pre DPH, číslo účtu a bankové spojenie,
* dátum vystavenia objednávky,
* meno a podpis oprávneného pracovníka, jeho kontaktné údaje, pečiatkaspoločnosti,
* objednávkové číslo, príp. úplný popis tovaru a počet objednaných kusov,
* jednoznačný údaj o spôsobe odberu tovaru (poštou, dopravnou spoločnosťou, dobierkou,    osobne) a konkrétny termín dodanie tovaru.

c) V prípade prvej objednávky vyžaduje Predávajúcipredloženie výpisu z obchodného registra a kópie živnostenského listu.


3. Cena

a) Ceny tovaru sú dané cenníkom predávajúceho vydaným pre dané obdobie do doby jeho aktualizácie. Ceny najpredávanejších položiek sú  aktualizované podľa potreby. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien u jednotlivých položiek bez ukončení platnosti aktuálneho cenníka.
 
b/Všetky ceny, pokiaľ nie je stanovené inak, sú uvedené bez DPH. DPH bude ku všetkým čiastkam pripočítaná v zákonom stanovenej výške.

c) V uvedenej cene, pokiaľ nie je stanovené inak, nie sú obsiahnuté náklady na dopravu, na prepravné balenie, na poistenie v dobe prepravy, poštovné ani iné položky súvisiace akokoľvek so špecifikami, ktoré si kupujúci vyžiada. Tieto položky budú k uvedenej cene pripočítané podľa obecne platných sadzobníkov firmy Ján Kundrík-ReCiD alebo tretích osôb, ktoré sa podieľajú na splnení vyžiadaných špecifík.

d) Záväznou cenou je cena, uvedená v platnom cenníku predávajúceho a ktorá je uvedená na faktúre, či výdajovom doklade.V prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie objednávky s informáciou, že tovar nie je v dobe objednania na sklade, bude tovar vyúčtovaný podľa aktuálnych cien platných ku dňu odberu tovaru kupujúcim.


e) Firma Ján Kundrík-ReCiD si vyhradzuje právo na zmenu cien oproti aktuálnemu cenníku a rovnako zmenu cien oproti aktuálnemu cenníku v závislosti na zmene kurzu devíz.
   

4. Dodacie podmienky

a) Dodacie podmienky a lehoty musia byť v prípade, že si kupujúci nepreberá tovar okamžite a osobne, stanovené písomne.

b) Za nesplnenie dodacích lehôt nebudú považované tie prípady, keď nie je možné uskutočniť dodanie z dôvodov neprekonateľnej prekážky, t.j. živelné pohromy, štrajky a iné nepredvídateľné skutočnosti.

c) Čiastočné splnenie dodávky je možné. U dodacích listov platí každá dodávka ako samostatná služba. Pokiaľ by dodávka nebola prevedená ani do dvojnásobku dodacejlehoty (t.j. do 60-tich dní od riadneho uhradenia ceny tovaru), má kupujúci nárok odstúpiť od plnenia zo strany firmy Ján Kundrík-ReCiD a má nárok na vrátenie už uhradených čiastok v plnej výške. Pokiaľ by kupujúci trval i po tejto lehote na dodaní objednaného tovaru, je treba uzatvoriť novú kúpnu zmluvu.

d) Firma Ján Kundrík-ReCiD neručí za škody na tovare, ktoré vzniknú v dobe prepravy tovaru zo skladu firmy Ján Kundrík-ReCiD  ku kupujúcemu, pokiaľ túto dopravu nezaisťuje firma Ján Kundrík-ReCiDsvojimi vlastnými prostriedkami.

e) Právo uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady množstva a druhu dodaných produktov je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu. Toto právo sa považuje za riadne uplatnené len vtedy, ak kupujúci predávajúcemu podá najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky správu o vadách dodávky. Vymenený tovar bude zaslaný kupujúcemu späť v čo najkratšom možnom termíne po obdržaní vadného tovaru od kupujúceho.
 

 

5. Preprava tovaru

Kupujúci môže odobrať tovar od firmy Ján Kundrík-ReCiD  nasledujúcimi spôsobmi:

a) Osobný odber je možné realizovať v sídle firmyJán Kundrík-ReCiD, Mukačevská 2, Prešov 080 01

b) Formy: pošta, prípadne špedičná preprava  podľa dohody. Ak firma nemôže vykryť objednávku v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, účtuje si manipulačný poplatok len pri odosielaní prvej časti zásielky.


c) Pri zasielaní poštou, účtuje predávajúci poštovné 1,55 EURA bez DPH.

 

6. Vlastnícke práva

a) Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny (ďalej tovar vo fáze až do zaplatenia kúpnej ceny označovaný ako "tovar s výhradou"). Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny včas a riadne nesmie s nezaplateným tovarom nijako právne disponovať, t.j. hlavne ho prevádzať na tretie osoby, alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. hlavne k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo) ani tovar spracovávať.

b) V prípade, že nedôjde k riadnemu uhradeniu pohľadávok súvisiacich s už vydaným tovarom, je kupujúci povinný firme Ján Kundrík-ReCiD vydať späť tento jemu poskytnutý tovar s výhradou„ a to na vlastné náklady. 

7. Platobné podmienky

a) Platby kupujúcich za tovar a služby firmy Ján Kundrík-ReCiD sa uskutočňujú ako:
* platby dopredu
* platby v hotovosti (vrátane platby na dobierku prepravnej službe)
* platby na základe faktúry s danou dobou splatnosti po dohode

b) Pokiaľ nie je stanovené v individuálnej zmluve, alebo dodatku k týmto všeobecným obchodným podmienkam inak, je splatnosť vystavených daňových dokladov (faktúr) sedemdňová.

c) Platba sa považuje za prevedenú, v prípade pripísania príslušnej čiastky na bankové konto firmy Ján Kundrík-ReCiD v prípade preplateniaprípadne vystaveného šeku, alebo v prípade vyplatenia čiastky dodávateľovi v hotovosti.

d) Pokiaľ nebude platba riadne prevedená do konca dňa, ktorý bol označený ako deň splatnosti, firma Ján Kundrík-ReCiD si vyhradzuje právo na zvýšenie dlžnej čiastky o úrok z omeškania platby vo výšky 0,07% z dlžnej čiastky za každý započatý deň, nasledujúci po dni splatnosti. 


e) Všetky platby kupujúceho budú zásadne pripisované na prípadné najstaršie pohľadávky, ktoré ešte neboli riadne uhradené, a to aj v prípade, že kupujúci uskutočňuje túto platbu za odlišným účelom.

g) Ján Kundrík-ReCiD môže kupujúceho, ktorý sa nachádza v platobnom omeškaní, vylúčiť z ďalších dodávok a subdodávok skôr už dohodnutých.
 

8. Záruka


a) Ján Kundrík-ReCiD poskytuje na predaný tovar záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja tohoto tovaru. Iná záručná doba je možná len pokiaľ bola výslovne zjednaná v kúpnej zmluve.

b) Záruka bude realizovaná formou bezplatnej vymeny. Termíny tejto výmeny je zmluvny. Pokiaľ nie je Ján Kundrík-ReCiD schopná poskytnúť kupujúcemu za tovar uznaný ako vadny nový, vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie plnej kúpnej ceny tohoto tovaru, ktorú uhradil.

c) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá zo zákona, musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca zákonnej zodpovednosti, a v prípade reklamácie vád tovaru, za ktorého kvalitu prevzal predávajúci záruku, musia byť vady reklamované najneskôr do konca záručnej lehoty.

9. Dodatky

a) Pokiaľ by mala byť vyslovená neplatnosť niektorých ustanovení tohoto dokumentu, alebo pokiaľ by mala byť nahradená, či doplnená novými ustanoveniami, nie je tým dotknutá platnosť týchto všeobecných obchodných podmienok. Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú účinné len vtedy, ak sú písomne potvrdené oboma stranami.


b) Všeobecné obchodné podmienky majú prednosť pred inými obchodnými podmienkami, zvlášť akýmikoľvek obchodnými podmienkami kupujúceho. Iné obchodné podmienky než tieto nemôžu byť na obchodný vzťah, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami použitý, a to ani v prípade, že proti nim firma Ján Kundrík-ReCiD. výslovne nič nenamietla.

d) Všetky ustanovenia tohoto dokumentu sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a predpismi súvisiacimi.