Najpredávanješie produkty

Reklamacny poriadok firmy Ján Kundrík-ReCiD

 

1.  Všeobecne ustanovenie

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi Kupujúcim a Predávajucim. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonmi – všeobecné ustanovenie a zák. č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a vzťahuje sa na spotrebný tovar zakúpený v internetovom obchode na adrese www.cipy.sk

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

 

     2. Prevzatie tovaru

Prevzatím tovaru od Predávajúceho súhlasí Kupujúci s nižšie uvedeným poriadkom. V prípade, že tovar nie je odobraný osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamžik jeho odovzdaniuprvému prepravcovi.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nukupný doklad ( faktúra-ďalej len záručný list) s uvedenými všetkými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo...).

 Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že zbadá na tovare vady, je povinný ich bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu.

 V prípade mechanického poškodenia obalu tovaru pri prevzatí od dopravcu, je Kupujúci povinný skontrolovať stav tohto tovaru. Pokiaľ bude pri prehliadke zistené zjavné poškodenie tovaru, je Kupujúci povinný vyhotoviť o tomto záznam za prítomnosti dopravcu (poštovného doručovateľa) a prevzatie odmietnuť. V prípade odmietnutia tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave bude Kupujúcemu zaslaný výrobok nový, a to bezplatne.

 Podpisom prepravného listu Kupujúci súhlasí s prevzatím a potvrdzuje, že dodaný tovar je nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené behom dopravy nebude braný zreteľ. Výnimku tvorí mechanické poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí a prezretí zásielky nebolo zjavné. V takom prípade je Kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do 3 dní od prevzatia tovaru.

 
     3.Záručná doba

Záručná doba začína bežať od prevzatia tovaru Kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Výnimku môže tvoriť tovar predaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.)

 
     4.Záručné podmienky

Pred prvým použitím tovaru je Kupujúci povinný riadne preštudovť záručné podmienky.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v týchto prípadoch:

                     bežné opotrebenie tovaru spôsobené obvyklým používaním,

                    neodborný či neoprávnený zásah do tovaru,

                    úmyselné, či nedbalostné mechanické poškodenie tovaru,

                    zanedbanie starostlivosti o tovar, vniknutie cudzích látok (prach, voda, atď.),

                    použitie tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom,

                    poškodenie tovaru spôsobené vyššsou mocou ( živelnými, či inými prírodnými faktormi),

                    poškodenie tovaru použitím nevhodných doplnkov k tomuto tovaru,

 

     5.Vybavenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený.

 
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou (špedičnou spoločnosťou, poštou a pod.) na vlastné náklady.

 V prípade neoprávnenej reklamácie bude Kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok podľa aktuálneho cenníka a tovar bude na náklady a riziko Kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

 Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplantenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstraniteľnú.

 Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru:

                    uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste ju vybaví; ak nie je možne vybaviť oprávnenú reklamáciu ihneď, prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania

                    odmietne  reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti Kupujúcemu,

                    reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu a na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený Kupujúcemu

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje sa výmena veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie predávajúceho kupujúci predom dohodnutým postupom (prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne). Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.